Bijeenkomst 20 november

Zaterdag 20 november vond de voorlichtingsbijeenkomst van HGE plaats.

Mandy Boer en Joris Slooten hebben de visie van HGE uiteengezet en de tarief-structuur toegelicht. Vragen van de leden die waren ingestuurd, werden beantwoord.

Om alles nog eens na te kunnen lezen is de presentatie uitgeschreven. Ook de vragen en antwoorden zijn uitgewerkt.

Dank voor alle input!
Klik hier voor de: De meest gestelde vragen naar aanleiding van de bijeenkomst vind je onderaan deze pagina. Wil je naar alle veel gestelde vragen? Klik hier, even naar beneden scrollen.

Heb je nog vragen? Stuur een email naar info@hgegolf.nl
 
Veel gestelde vragen naar aanleiding van bijeenkomst
De meeste vragen die via email of tijdens de bijeenkomst gesteld zijn betreffen het tariefmodel en zijn als volgt samen te vatten:
 • Waarom niet meer keuzes (bijv. 90 rondes of 40 e.d.)?
 • Waarom geen kortingen voor partners, jeugd?
 • Waarom geen uitbreidingskaart?
 • Waarom duurder voor sommige golfers?
 • Waarom worden trouwe leden niet financieel tegemoetgekomen?
 • Waarom worden de aanpassingen niet voorgelegd in de ALV?
De antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden in de presentatie, de uitgeschreven toelichting en de veel gestelde vragen. Een aantal vragen die wellicht niet duidelijk zijn beantwoord in de toelichting worden hieronder nog beantwoord.
 
Indien er nog vragen blijven bestaan na de publicatie van alle informatie dan kunnen deze gesteld worden via info@hgegolf.nl.

OVERIGE VRAGEN
 • Is het speelrecht in de bedrijfslidmaatschappen ook aangepast?
  Ja, zie website (Zakelijk) voor info. 
   
 • Golfers die veel spelen besteden toch ook veel in de horeca. Waarom wordt hier geen rekening mee gehouden?
  Het exploitatiemodel van HGE is primair gebaseerd om de exploitatie van de golfbaan. Hierop is ook de kostprijs van een ronde gebaseerd. Vanzelfsprekend zijn we blij met elke besteding op onze locaties. Het is echter een fout om te veronderstellen dat het tekort aan dekking voor de kostprijs van veel-spelende golfers goed gemaakt wordt door de horecabesteding door deze groep. Ten eerste besteden niet alle veel-spelende golfers ook ‘veel’ in de horeca. De ervaring leert dat de gemiddelde horecabesteding van greenfeespelers hoger ligt dan die van het gemiddeld lid. Ten tweede is de besteding in de horeca door een golfer in de meeste gevallen gekoppeld aan de ronde die hij/zij loopt. Met name in primetime zijn deze rondes beperkt (zoals in onze presentatie en toelichting uiteengezet) en – bijna altijd – bezet. Een ronde van de ene golfer weerhoudt dan niet alleen een ander om te golfen maar weerhoudt ook de ander om te besteden in de horeca.
   
 • Zijn er ook wedstrijden in de daluren?
  Als er behoefte is aan wedstrijden in daluren dan ligt het voor hand om ook in die tijdvakken activiteiten te organiseren. HGE is voorstander daarvan. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de club.
   
 • Blijft de bonusstorting op de horecapas van toepassing vanaf € 50 storting?
  Ja, zowel op De Loonsche Duynen als op Almkreek ontvangt men 10% korting bij een minimale storting van € 50 (op Loonsche Duynen was het in 2021 5% korting bij minimale besteding van € 100). Deze korting wordt bijgeboekt op de horecapas.
   
 • Waarom worden HGE-banen duurder dan andere banen in de regio?
  Deze bewering/vergelijking klopt niet. Voor veel-spelende golfer zijn we waarschijnlijk duurder omdat wij feitelijk gebruik aan een tarief koppelen. Dat gebeurt op andere locaties nog niet waardoor op die locaties de golfers die niet frequent spelen en greenfeespelers een te hoog tarief moeten betalen. De meeste categorieën golfers zijn goedkoper uit op HGE-banen.
   
 • Is HGE niet bang dat de clubsfeer negatief beïnvloed wordt door de wijzigingen?
  Natuurlijk vinden wij een goede sfeer belangrijk. Maar wij kunnen het ons niet veroorloven om iedereen ‘te vriend te houden’ ten koste van een duurzame gezonde exploitatie. Wij vinden ook dat ons verhaal goed uit te leggen is.Een beperkt aantal golfers is op de HGE-banen inderdaad duurder uit vanaf 2022. Voor de meeste anderen geldt dat de aanpassingen geen substantiële invloed hebben op de prijs die ze betalen of dat ze er qua prijs op vooruit gaan met een beter passend aanbod.
   
 • Veel leden hechten aan clubwedstrijden. Heeft de aanpassing gevolgen voor de positie van de vereniging?
  De aanpassing van de tarieven heeft geen gevolgen voor de positie van de verenging. HGE koestert een vereniging en haar vrijwilligers op haar locaties, vandaar o.a. de bewuste keuze voor de koppeling tussen het speelrecht en het clublidmaatschap. De toegevoegde sociale waarde van een goed functionerende vereniging die zich concentreert op haar kerntaak kan groot zijn. Deze positieve waarde komt tot uiting in de organisatie van activiteiten en het betrekken van zoveel mogelijk golfers hierbij.
   
 • Kunnen de golfers die meer moeten gaan betalen gecompenseerd worden?
  Als er binnen de vereniging draagvlak is om bepaalde categorieën golfers (zoals bijv. jeugd of vrijwilligers), om welke reden dan ook, tegemoet te komen door hen een (gedeeltelijke) financiële compensatie voor de kosten voor het speelrecht te geven, dan zou dat op basis van sociale en/of emotionele gronden een verenigingsbesluit kunnen zijn. Op basis van zakelijke gronden (HGE) ligt dat echter niet voor de hand.
   
 • Wordt er gecontroleerd op het feitelijke baangebruik?
  Ja, het baangebruik, de reserveringen en de annuleringen wordt gemonitord. Misbruik dupeert andere golfers en dat moet voorkomen worden. Controle vindt plaats op basis van managementinformatie vanuit het boekingssysteem alsook op locatie door de stewards en de receptie. Op de website zijn de voorwaarden te vinden. Indien een golfer zich niet houdt aan de regels dan volgt in eerste instantie een schriftelijke waarschuwing. Bij een tweede overtreding zijn sancties mogelijk; informatie staat in de huisregels.
   
 • Waarom worden de wijzigingen op Almkreek niet stapsgewijs ingevoerd?
  HGE is al langer op de hoogte van de onevenwichtigheid in de tarifering bij Almkreek, is altijd voornemens geweest dit te repareren en heeft bij het aangaan van de raamovereenkomst in 2019 al aangekondigd dit op te gaan pakken. Voor het nieuwe tariefmodel was echter aanpassing van de software nodig. Die is inmiddels recent doorgevoerd. Vandaar nu de wijzigingen. HGE zag niet in waarom deze aanpassing gefaseerd zou moeten worden ingevoerd. Met elk uitstel van de volledige invoering zouden bepaalde categorieën onevenredig voordeel hebben ten koste van andere categorieën.
   
 • Waarom zijn er veranderingen in de daluren?
  Jaarlijks wordt op basis van feitelijk gebruik bepaald wat de drukke tijden (primetime) zijn en wat de daluren zijn. Dit verandert enigszins door de jaren heen en dit heeft gevolgen voor de geldigheid van de dalurenkaart.
   
 • Hebben de wijziging invloed op de regeling m.b.t. leenbewijzen.
  Nee, die regeling blijft intact.
   
 • Hoe zit het met overlopende speelrechten?
  Degenen met een overlopend speelrecht worden apart per email geïnformeerd over de keuzes die zij kunnen maken.
   
 • Worden nu ook de starttijden verruimd?
  De vaststelling van de starttijdintervallen en de standaard rondetijd worden zorgvuldig gemonitord en geëvalueerd in het reguliere overleg met de stewards. Vooralsnog lijkt er geen reden om hierin aanpassingen door te voeren voor volgend jaar. Indien dit wel nodig is, zal dit via de nieuwsbrief worden gecommuniceerd.
   
 • Waarom organiseert HGE ook zelf wedstrijden? Daar is toch de vereniging voor?
  De kerntaak van de vereniging is om wedstrijden en activiteiten te organiseren voor haar eigen leden (speelrechthouders van HGE). Voor de handicapregistratieleden, waaronder de Golfstartdeelnemers, organiseert HGE daarnaast op haar banen zelf activiteiten onder de noemer Hollandsche Golfclub. Bij voorkeur doen we dat in samenwerking met het bestuur en de vrijwilligers van de vereniging. Deze nieuwe golfers zijn immers potentiele speelrechthouders/clubleden. Door als HGE en club hierin samen op te trekken, ontstaat sociale binding tussen golfers.
   
 • Is de prijs op Almkreek in evenwicht met de kwaliteit van de baan, de faciliteiten en de dienstverlening?
  Voordat HGE de baan heeft overgenomen, kende de algemene kwaliteit op Almkreek een flinke achterstand a.g.v. beperkte onderhouds-/investeringsbudgetten die weer het gevolg waren van een haperende exploitatie. HGE heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en heeft inmiddels de meeste zaken weer op orde. De kwaliteit van de baan bij extreem natte omstandigheden kan én moet nog wel beter en daar wordt aan gewerkt. Uiteindelijk heeft de klant altijd het laatste woord als het gaat om de prijs/kwaliteit. HGE is verheugd te kunnen melden dat de exploitatie steeds gezonder wordt en we dus kennelijk een goede verhouding bieden die aansluit bij de behoefte van veel golfers. Om deze positieve tendens vast te houden en te versnellen repareren we nu het gebrekkige tariefmodel dat tot nu toe is gehanteerd.
   
 • Als de handicarts lange tijd niet op de baan mogen, neem ik de rondes dan mee in 2023?
  Nee, de geldigheid van alle rondekaarten eindigt per einde jaar. Zoals in de toelichting is te lezen hangt de mate van risico voor de golfer samen met de hoogte van het tarief. Daar valt het risico t.a.v. handicartgebruik ook onder.
   
 • Neemt HGE deel in allianties met andere banen? Waarom wordt de regeling met GolfCircle geschrapt?
  De regelingen die de afgelopen jaren ontstaan zijn tussen banen onderling, houden niet alleen de oneerlijkheid in de tarifering in stand maar versterken die zelfs. Het spelen onder kostprijs blijft daarmee niet langer beperkt tot eigen leden maar wordt ook mogelijk voor leden van andere banen. Ook de regeling met GolfCircle pakt per saldo negatief uit voor De Loonsche Duynen. Reeds bij het aangaan van de overeenkomst met de verenging is aangekondigd dat deze regeling na een jaar zou worden opgezegd.
   
 • Is er ook een all incl. pakket voor golfers die zich willen verbeteren en dus al een HCP-registratie hebben?
  De focus bij de golfscholen van HGE is primair gericht op de startende golfer. De les-en speelpakketten Golfstart zijn hiervoor ontwikkeld. Daarnaast zal een programma ontwikkeld worden dat aansluit op de behoefte van andere categorieën. Deze arrangementen worden per nieuwsbrief gecommuniceerd.
   
 • Waarom zijn golfers van andere banen welkom op ‘onze’ baan.
  Zoals in de toelichting te lezen is, zijn alle golfers voor HGE gelijk. Voor iedereen geldt daarom ook een eerlijk tarief. Die uniformiteit maakt mogelijk dat rondes die bij HGE gekocht zijn, geldig zijn op meerdere banen. HGE ziet dat als onderscheidende marktwaarde.
   
 • Waarom wijzigen de tarieven niet met de ingangsdatum van de zomertijd?
  De zomertijd is niet per se het moment dat het golfseizoen verandert. Hoewel de dagen dan langer worden doordat de klok een uur vooruit gaat, is het al eerder zo dat de dagen langer worden. Als de baan niet-qualifying is, gelden voor greenfeespelers gereduceerde tarieven. Hoe zit dat voor rondekaarthouders? Het risico op – incidenteel voorkomende - non-qualifying condities is meegewogen in de tariefstelling en heeft dus geen gevolgen voor de rondekaarthouder.
   
 • Wordt er een ronde afgeschreven bij annulering a.g.v. non-qualifying condities?
  De voorwaarden voor reserveringen | annulering staan op onze website.
   
 • Is het mogelijk om 1-ballen te weren en om bijplaatsen te stimuleren?
  HGE komt hierop terug.
   
 • Waarom is het mogelijk via andere partijen goedkope greenfees voor onze baan te kopen?
  Er zijn prijsafspraken met partijen die rondes in daluren in hoge aantallen kopen en deze via eigen platforms aanbieden. Deze afspraken worden door HGE jaarlijks herzien. Ook voor deze prijzen geldt dat ze het model niet moeten verstoren. Inmiddels zijn de gesprekken met deze partijen gestart om tot nieuwe afspraken te komen voor 2022.